ابلاغ نرخ سال ۱۳۹۴ معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قابل توجه انجمنهای استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

ابلاغیه نرخ سال ۱۳۹۴ معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به ستاد سوخت جهت ابلاغ به کارگروههای کشور جهت اطلاع و بهره برداری درج می گردد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …