احراز هویت اتباع خارجی در دفاتر منتخب پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر

بر اساس توافقنامه کشوری احراز هویت اتباع خارجی ( افغانستانی) فاقد مجوز های قانونی توسط دفاتر منتخب پیشخوان خدمات دولت مجهز به تجهیزات بیو متریک در سطح استانهای مجاز از جمله استان بوشهر به غیر از شهرستانهای دیلم ، گناوه و عسلویه تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ انجام میگیرد جهت روئیت اسامی دفاتر مجاز به ارائه خدمت اینجا و جهت دریافت فرم گواهی تایید هویت و تابعیت خانوادگی اینجا و جهت دریافت فرم گواهی تایید هویت و تابعیت تک نفره اینجا و جهت دریافت فرم تاییدیه نشانی اینجا را کلیک کنید

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …