ارائه نوبت دهی سرشماری اتباع بیگانه دارای مدرک نامعتبر

سامانه تکمیل نوبت دهی سرشماری اتباع بیگانه دارای مدرک نا معتبر به صورت پایلوت در دفاتر منتخب استان بوشهر عملیاتی شد این خدمت ظرف چند روز آینده توسط دفاتر سراسر کشور با رعایت چارچوب های ابلاغی قابل ارائه می باشد.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey