*ارسال فرم تعهد نامه برای دفاتر شرکت کننده در فراخوان سری اول و دوم تمدید شد*

اطلاع کلیه دفاتری که در فراخوان کارگزاری بورس شرکت کرده اند می رساند، جهت تکمیل فرآیند ثبت نام، فرم تعهدنامه خدمات کارگزاری و مالی را که در ادامه مطلب موجود است دریافت و بر روی سربرگ دفتر چاپ نموده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

دفاتر سطح استان  می بایست فرم تعهد  را تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تحویل  انجمن صنفی داده تا پس از  مهر و امضا به ایمیل دبیرخانه کانون  ارسال گردد.

 

*چاپ فرم تعهد بر روی سربرگ الزامی میباشد*

لیست دفاتر شرکت کننده در فراخوان

دانلود فرم تعهد نامه

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey