اطلاعیه شماره (۴۹) کارت مبادلان مرزنشینان/ آغاز دور جدید ثبت نام از مرزنشینان

 

دور جدید ثبت نام از مرزنشینان از روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱/۲۵ لغایت ۹۳/۳/۳۱ فعال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، دفاتر توجه نمایند در این مرحله فقط از متقاضیانی که دارای دفترچه قدیم می‌باشند ثبت نام به عمل آورده شود و در صورتی‌که از متقاضیان فاقد سابقه قبلی (دفترچه) ثبت نام به عمل آید، دفتر مشمول مجازات‌های نقدی و مجازات صنفی تا مرحله لغو پروانه خواهد بود.
همچنین نظر به جلوگیری از رسوب پرونده، دفاتری که دارای پرونده قدیمی هستند تا تعیین تکلیف پرونده های قدیمی حق دریافت پرونده جدید از متقاضیان نخواهند داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر دفاتر می‌توانند با شماره های ۰۲۱۸۸۷۴۷۳۵۳ و ۰۲۱۸۸۷۳۸۷۵۷ مرکز پاسخگویی کانون تماس حاصل نمایند.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی