اطلاعیه/قطع پورتال متمرکز کانون برای ساعاتی

نظر به ضرورت آماده سازی خدمات سازمان هدفمندی یارانه ها و اهمیت موضوع، برای ساعاتی سامانه epishkhan.ir قطع می‌گردد. ضمن عذرخواهی از تمامی دفاتر به محض آماده سازی، ارتباط مجددا برقرار خواهد گشت.

روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی