اطلاعیه شماره (10) ثبت نام شوراهای شهر وروستا؛ تقسیم زمان ثبت نام
اطلاعیه شماره (10) ثبت نام شوراهای شهر وروستا؛ تقسیم زمان ثبت نام

اطلاعیه شماره (۱۰) ثبت نام شوراهای شهر وروستا؛ تقسیم زمان ثبت نام

نظر به استقبال هموطنان عزیز از ثبت نام شوراهای شهر و روستا و ضرورت اسکن مدارک که خود باعث ایجاد بار ترافیکی در شبکه می‌شود لذا ضرورت دارد تا دفاتر نسبت به تقسیم زمان ثبت نام بخصوص در ساعات بعد از ظهر و عصر اقدام نمایند. همچنین دقت در ثبت اطلاعات به منظور جلوگیری از پیگیریهای آتی داوطلبین از سوی دفاتر مورد انتظار می باشد.
روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …