اطلاعیه شماره (4) ثبت نام شوراهای شهر وروستا؛ تعیین کارمزد
اطلاعیه شماره (4) ثبت نام شوراهای شهر وروستا؛ تعیین کارمزد

اطلاعیه شماره (۴) ثبت نام شوراهای شهر وروستا؛ تعیین کارمزد

کارمزد ارائه خدمت ثبت نام شوراهای شهر وروستا مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، بر اساس مصوبه کمیته تعیین نرخ کارگروه راهبری کشور، کارمزد خدمات جهت داوطلبین ثبت نام شوراهای شهر وروستا برای افراد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مبلغ ۱۷۰۰۰۰ ریال و برای افراد فاقد مدرک دانشگاهی مبلغ ۱۰۲۰۰۰ریال تعیین شد.

بررسی نمایید

شرایط ثبت نام طرح پوشش بیمه همگانی و اجباری رایگان

  مراحل ثبت نام اولیه طرح پوشش بیمه همگانی و اجباری رایگان اعلام شد. به …