اطلاعیه شماره (۵۷) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان / در خصوص کارت های رسوبی نزد دفاتر

نظر به اینکه بر اساس مصوبه کمیته حقوقی تشکیل شده در وزارت صنعت و معدن تجارت مقرر است تا پایان اردیبهشت ماه کلیه دفاتر ارائه کننده خدمات کارت مبادلات مرزنشینی ، کارتهای رسوبی نزد دفتر را طی صورتجلسه ای تحویل نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت در استان نمایند لازم است تا حداکثر تاریخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۴ نسبت به انجام صورتجلسه با تعداد ودرج کد هر کارت مراتب تحویل را انجام و تصویر صورتجلسه را برای کانون کشوری ارسال نمایند.بدیهی است پس از تاریخ مذکور با دفاتر خاطی مطابق نظر کارگروه راهبری کشور برخوخورد خواهد شد.

صورتجلسه مذکور را به sd@epishkhan.ir ارسال نمایید. خواهشمند است در بخش موضوع ایمیل کد دفتر و کلمه صورتجلسه را درج فرمایید..

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …