اطلاعیه شماره (۹) ثبت نام شوراهای شهر وروستا؛ واحدهای بازرسی و نظارت در راهند

دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: آمار فعلی ثبت نام از دواطلبین شوراهای شهر وروستا نشان دهنده آن است که دفاتر در سطح استان تهران نسبت به سایر دفاتر در کل کشور ضعیف تر عمل نموده‌اند.

حاجی صادقی در گفت وگو با روابط عمومی کانون سراسری گفت: نظر به ضرورت خدمت رسانی به مردم و همچنین اطلاع رسانی و آماده سازی شبکه دفاتر و با توجه به اینکه معیار ارائه خدمت در شبکه دفاتر پیشخوان دولت، هماهنگی واهمیت دادن به خدمت واگذار شده از سوی دستگاه خدمات دهنده می‌باشد؛ لذا در این برهه حساس عدم توجه برخی از دفاتر در ارائه خدمت به داوطلبین ثبت نام شوراهای شهر وروستا، تأثیر نامطلوب در کسانی خواهد گذاشت که در حوزه برنامه‌ ریزی خدمات شهری تأثیر گذارند و از سوی دیگر به علت عدم انسجام در شبکه دفاتر به منظور ارائه خدمات، اعتماد دستگاه‌ها سلب خواهد شد.
وی ادامه داد: به همین منظور و با هدف حفظ یکپارچگی، آمادگی و ارتقاء کیفیت خدمات؛ واحدهای بازرسی و نظارت از سوی تشکل‌های صنفی و کارگروه‌های استانی به دفاتر مراجعه نموده و در صورت عدم ارائه خدمت از سوی دفاتر، ضمن درج امتیاز منفی در سوابق دفتر، دفتر مربوطه با دریافت تذکر کتبی در مراحل بعد با عدم اولویت در واگذاری خدمات روبه‌ رو خواهد شد و نهایتا در صورت تکرار، لغو پروانه خواهد شد لذا ضمن توصیه به کلیه دفاتر پیشخوان در جهت همکاری با بازرسین انتظار دارد تا ضمن توجه جدی به اطلاعیه ها و فراخوان‌های انجام شده با بازرسین اعزامی که دارای کارت شناسایی معتبر می باشند همکاری لازم را مبذول نمایند.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …