اطلاعیه مهم در خصوص کارتهای مرزنشینی

با توجه به جلسه برکزار شده در استان فارس با حضورنمایندگان شرکت های صنعت و معدن و دفاتر مرزنشینی مقرر گردید کلیه کارتهای رسوبی از تاریخ درج بخشنامه زیر تحویل نمایندگان معرفی شده در صنعت و معدن گردد.

بدیهی است هر گونه مغایرت و مشکلات عدم وصول کارت ها می بایستی با نمایندگان استانی و از طریق تشکلهای صنفی استان های ۱۷ گانه ارائه کننده خدمات پیگیری و نتیجه به کانون کشوری با توجه به کارتهای تحویلی به صنعت و معدن استانی گزارش گردد.

بدیهی است به منظور تسریع در شفافیت عملکرد دفاتر عزیز و نمایندگان استانی این موضوع حداکثر می بایستی تا ۱۵ تیر ماه ۹۴ شده و اطلاعات آن به کانون جهت پیگیری های آنی ارسال گردد.

دریافت بخشنامه

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی