اطلاعیه مهم

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی سراسر کشور

اخیراٌ مشاهده شده که فردی با نام کانون کشوری نسبت به تماس با دفاتر اقدام نموده و با ترفندهای مختلف نسبت به اخذ وجه اقدام می نماید.
لذا به کلیه دفاتر پیشخوان دولت توصیه میشود از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به افراد غیر خودداری نموده و مراتب را با کانون کشوری هماهنگ نمایند .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …