اعتبار نامه کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر شد

اعتبار نامه کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و  بخش عمومی کشور از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.

بر اساس این اعتبار نامه منتخبین انجمن های صنفی دفاتر پیشسخوان دولت کسور نمایندگان خود را برای مدت ۳ سال انتخاب کردند.بر همین اساس در اولین جلسه هیئت مدیره کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت دکتر علی فلاح حقیقی به عنوان دبیرکل و سخنگوی کانون انتخاب گردید .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان  خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بررسی نمایید

ثبت در خواست صدور کارت بهداشت و معاینات سلامت شغلی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان واگذار شد

در اجرای مصوبه شماره ۶۶۱۱ /ت ۵۵۲۲۹ ه مورخ ۲۸ / ۰۱ / ۹۷ هیئت …