امروز ایران به وسعت غیرت کرمانشاه عزادار است

تقدیر سوگنامه دیگری رقم زد

 

و در آبانگاه  داستان جدایی برگ های سبز زندگی  را در کرمانشاه به تصویر کشاند

هر چند  فاصله ها  توان  بغض  انسان هایی  را ندارد  که این  پاییز  را تجربه  می کنند

اما گرمی اشک ها ی هموطنان در سراسر گیتی امید بخش دوباره آغاز می باشد.

بررسی نمایید

۱۷ مهر (۹ اکتبر)روز جهانی پست مبارک

شاید کمتر کسی تصور می کرد زیر ساخت کنگره برن در سال ۱۸۷۴ میلادی بتواند …