امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی مشاغل خودرو پس از ۳۱ تیر ماه

پیرو مذاکره با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور امکان ارسال اظهارنامه در مهلت قانونی حداکثر تا ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۴ امکان پذیر بوده و پس از آن سامانه اظهارنامه مشاغل خودرو و کلیه سامانه های الکترونیکی اظهار نامه غیرفعال می گردد.

بدیهی است طی هفته آتی سامانه اظهارنامه مشاغل خودرو با انجام تغییرات لازم و با امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی شروع به کار خواهد نمود.

ثبت اظهارنامه های جدید پس از تاریخ ۳۱تیرماه مشمول جریمه ۱۰ درصدی خواهد شد. ولیارسال اظهارنامه اصلاحی مشمول جریمه نخواهد بود.

سازمان امورمالیاتی کشور

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی