برگزاری جلسه هم اندیشی تهدیدات و فرصت های پیش رو دفاتر پیشخوان

با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی صدور، تمدید و انتقال  پروانه بهره برداری  و نیز تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص واگذاری احصاء خدمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلسه هم اندیشی تهدیدات و فرصت های پیش رو دفاتر پیشخوان  استان در مورخه بیست و پنچم اردیبهشت ماه  برگزار و دفاتر نظرات خود را در خصوص چگونگی مقابله با تهدیدات احتمالی بیان نمودنند

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey