بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر ، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸آزمونی از طریق مجازی بر گزار گردید که عدم حضور مدیران دفاتر در آزمون فوق ، یا کسب امتیاز منفی، در ارزیابی ششماه اول و دوم تاثیر گذار خواهد بود

بررسی نمایید

مدیران دفاتر ملزم به معرفی جانشین یا مدیر داخلی می باشند

بر اساس بند۴  فصل دوم  از پیوست شماره ۲   مصوبه شماره جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ …