بر گزاری کلاس امور مالیاتی

کلاس آموزشی تکمیل اظهار نامه مالیاتی مشاغل در مورخه ۱۳ خرداد  با حضور دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان در محل انجمن صنفی برگزار گردید کد های فعال سازی شده بعد از تائید سازمان امور مالیاتی استان به تلفن همراه شرکت کنندگان ارسال خواهد شد. بر اساس هماهنگی بعمل آمده  دفاتر می توانند در  دوره   آموزشی  که توسط سازمان امور مالیاتی استان در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخه بیستم خرداد ماه در محل سازمات یاد شده برگزار می گردد نیز حضور یابند.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey