بزودی ارائه خدمات پشتیبانی در استان ها

با هدف ارائه خدمات پشتیبانی در استان ها طی هفته آینده کارشناسان معرفی شده از سوی تشکلهای استانی برای طی دوره آموزشی فراخوان خواهند شد.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت با هدف سهولت در رفع مشکل دفاتر در اتصال به طرح SIN طی هفته آتی کارشناسان استانی با هماهنگی حوزه فن آوری اطلاعات کانون آموزش دیده و دفاتر می توانند ضمن تماس با مرکز پاسخگوئی کانون از پشتیبانان استانی نیز کمک بگیرند .

علی فلاح در این خصوص گفت تجهیزات لازم برای مرکز پاسخگوئی کانون تهیه شده که به علت تغییر ساختمان کانون تامین خط E1 مقدور نشد ولی در ساختمان جدید جایگاه کال سنتر با استاندارد دیده شده است.

 

با ایجاد این امکانات هر دفتر در سامانه های پیش بینی شده سوابق خاص خود را خواهد داشت وی گفت با هماهنگی و مساعدت وزارت کشور سامانه جدیدی نیز راه اندازی خواهد شد که مراحل اجرائی خود را با هماهنگی و از طریق درگاه epishkhan.ir برای دفاتر بزودی فراهم خواهد نمود.

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …