ابلاغ تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت

پیرو اطلاعیه قبلی ،ابلاغیه تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان جهت اطلاع کارگروها . انجمن های استانی و دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

ابلاغیه تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …