تشکیل جلسه کارگروه استان آذربایجان شرقی

بیست وهشتمین جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه بریاست آقای رستمی معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی ورئیس کارگروه وسایر اعضاءکا رگروه تشکیل شد

،ابتدا معارفه آقای حسین زاده مدیرکل فناوری اظلاعات استان وعضوکارگروه انجام گردید ،سپس پرونده های تغییر نام ،تغییرمکان وتبدیل باجه های مخابراتی بررسی وتصمیم های لازم اتخاذشد ،دراین جلسه عسگری رئیس انجمن آذربایجان شرقی گزارشی درخصوص مشکلات معیشتی ودرآمد دفاتر ،تعرفه های تلفن ثابت وسیار ،همچنین عدم اجراءتفاهم نامه های امضاءشده توسط سازمانها ارائه نمود که درتمامی موارد آقای رستمی دستورات اکید جهت پیگیری موارد وارائه نتیجه گزارش به ایشان درجلسه کارگروه آتی صادر نمودند.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey