خدمات بهزیستی خراسان شمالی به دفاتر پیشخوان واگذار شد

 

بخشی از خدمات اداره کل بهزیستی خراسان شمالی به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به معلولان به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در حال حاضر بجنورد به عنوان شهرستان پایلوت این طرح قرار گرفته و به مرور خدمات بهزیستی به دفاتر پیشخوان سایر شهرستان های خراسان شمالی نیز واگذار می شود.
گفتنی است توان بخشی، پیشگیری اجتماعی و… از جمله خدمات بهزیستی است که در دفاتر خدمات پیشخوان دولت این استان ارائه می شود.

بررسی نمایید

غرق در هلهله عید شدیم کهنه گی دور شد و شاد شدیم بازی ابر و …