دفاتر پیشخوان خدمات دولت توانمندسازی شوند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر گفت: دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان توانمندسازی شوند.

به گزارش ایرنا، سعید زرین فر روز سه شنبه در نشست کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات و رفاه شهروندان، دستگاه های اجرایی باید خدمات قابل واگذاری خود را به بخش خصوصی بسپارند.
وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی مناسبی برای برون سپاری خدمات قابل واگذاری به بخش غیردولتی داشته باشند و این امر را به عنوان یک سیاست کلی دنبال کنند.
وی اضافه کرد: همچنین دستگاه ها باید نظارت موثری بر ارائه مناسب خدمات واگذار شده توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر یادآور شد: دستگاه های اجرایی مکلف به پیگیری واگذاری خدمات قابل برون سپاری خود از دستگاه مافوق هستند.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی