راه اندازی خدمات اداره برق در دفاتر پیشخوان استان البرز

 

ارائه خدمات اداره برق در دفاتر پیشخوان دولت استان البرز آغاز شد.

به گزارش پورتال انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز، در مرحله اول ۶ دفتر که از سوی اداره کل برق استان انتخاب شده اند به ارائه خدمت خواهند پرداخت و در مرحله آتی و از اوایل مهرماه پس از شروع آموزش دفاتر شرکت کننده در فراخوان، این دفاتر نیز می‌توانند به ارائه خدمات اداره کل مذکور بپردازند.

بررسی نمایید

امروز ایران به وسعت غیرت کرمانشاه عزادار است

تقدیر سوگنامه دیگری رقم زد   و در آبانگاه  داستان جدایی برگ های سبز زندگی …