شرایط مهم تمدید پروانه
شرایط مهم تمدید پروانه

شرایط مهم تمدید پروانه

به آگاهی می رساند بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت ، مدت اعتباری پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سه ساله بوده و دارنده پروانه در صورت در خواست تمدید پروانه باید حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار آن تقاضای کتبی خود را به کارگروه استانی تسلیم نماید ، لازم به ذکر است در صورت پایان اعتبارپروانه ، پروانه دفتر ابطال و تمدید نخواهد شد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی