شناسايي بيش از 700 خدمت جهت ارائه در دفاتر پيشخوان
شناسايي بيش از 700 خدمت جهت ارائه در دفاتر پيشخوان

شناسایی بیش از ۷۰۰ خدمت جهت ارائه در دفاتر پیشخوان

رییس کمیته تخصصی دولت الکترونیک گفت: اولویت در شناسایی خدمات و ارائه آنها از طریق دفاتر پیشخوان می باشد البته دفاتر باید مطلع باشند که تمامی خدمات از طریق یک دفتر قابل ارائه نیست و براساس توانایی و توانمندی هر دفتر می توان خدمات را در دفاتر به مردم ارائه نمود.

دکتر بزرگیان در مصاحبه اختصاصی با واحد خبر روابط عمومی کانون کشوری افزود: براساس برآورد انجام شده حداقل تعداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان ۶۰ خدمت می باشد که بخشی از این خدمات تخصصی می باشند و نیازمند بکارگیری نیروهای متخصص و آموزشهای تخصصی است.
بزرگیان افزود: براساس ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم، آئین نامه ای تدوین شده که در آن تاکید می گردد که واگذاری خدمات به بخش خصوصی مسؤولیت بخش حاکمیتی را رفع نمی کند بلکه باید نظارت دقیق تر انجام دهد و در صورت عدم ارائه مناسب خدمات به مردم براساس آئین نامه با بخش مورد نظر برخورد گردد.
معاون نوسازی وتحول اداری رئیس جمهور در ادامه اشاره کرد: هدف دولت تا پایان برنامه افزایش تعداد دفاتر به ۳۰۰۰۰ دفتر در سراسر کشور اعم از شهری و روستایی می باشد که تا کنون تعداد دفاتر ۲۰۰۰۰ دفتر می باشد که ۱۰۰۰۰ دفتر دیگر در حال واگذاری است.
وی در پاسخ سوال خبرنگار که افزایش تعداد دفاتر و عدم ارائه خدمات از طریق دستگاههای دولتی و مقاومت در واگذاری خدمات به بخش خصوصی موجب ورشکستگی دفاتر می گردد یا خیر پاسخ داد: این امر براساس قوانین تجارت و کسب و کار و به صورت موازی در حال انجام است بدین صورت که از یک سو تعداد دفاتر افزایش می یابد و از سوی دیگر تفاهم های متعدد بین دستگاه های واگذار کننده خدمات امضا می گردد و دستگاه ها موظف به آموزش دفاتر می باشند ونظارت به صورت جدی توسط کمیته مربوطه در مجموعه کارگروه راهبری به نحو احسنت انجام می گیرد. با تحقق این امر نه تنها از ورشکستگی دفاتر جلوگیری می شود بلکه موجبات اشتغال زایی نیز فراهم می گردد.
در پایان بزرگیان نقش کانون کشوری را نقش مرکزی و نقطه تعامل بین دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده با توجه به ضرورت درگاه واحد دانست و عنوان کرد: دفاتر نباید به صورت مستقیم با سازمانهای خدمات دهنده ارتباط داشته باشند و می بایست کانون نقش محوری را ایفا نماید

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …