صدور گواهینامه بانکداری برای کارگزاران پست بانک
صدور گواهینامه بانکداری برای کارگزاران پست بانک

صدور گواهینامه بانکداری برای کارگزاران پست بانک

راساس توافقات حاصله بین مسوولان پست بانک و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دوره های آموزشی بانکی کارگزاران دفاترخدمات بانکی از طریق مراکز آموزشی این سازمان در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در راستای برنامه جامع آموزشی کارگزاران دفاترخدمات بانکی شهری و روستایی و کاهش هزینه دوره های مذکور مقرر شده است طبق تفاهم نامه ای مشترک بین مسوولان پست بانک و سازمان مذکور، کارگزاران این دفاتر بتوانند از مزایای آموزشی آن بهره مند شده و گواهینامه آموزشی رسمی معتبر دریافت کنند.

بنابراین گزارش: دوره های مذکور به مدت ۳۷۰ ساعت و درمورد مفاهیم پایه ای و اساس بانکداری شامل؛ تجهیز و تخصیص منابع بانکی، بکارگیری اصول حقوقی حاکم بر معاملات و اصول و مفاهیم حسابداری، انجام امور تحویلداری در صندوق، برقراری ارتباط موثر با مشتریان و انجام امور مربوط به بازار یابی انواع خدمات پست بانک، کار با نرم افزارهای پست بانک، انجام انواع عملیات بانکداری الکترونیک شامل تشخیص انواع کارت های بانکی و انجام امور مربوط به صدور کارت های بانکی، کار با دستگاهای بانکداری الکترونیک؛ ATM، POS، PINPAD و غیره، ارایه خدمات بانکی و اجرای دستورالعمل های اجرایی و مالی پست بانک و شناسایی و تشخیص پول و اسکناس واقعی و جعلی است.

بر اساس این گزارش: مدت اعتبار این گواهینامه آموزشی ۵ سال بوده و درصورت ادامه تحصیل کارگزاران دفاترخدمات بانکی در مراکز آموزشی سازمان ملی مهارت، بعنوان واحدهای پذیرفته شده دانشگاهی معادل سازی می شود.

تدریس دوره های آموزشی مذکور براساس سرفصل های تعیین شده پست بانک و عمدتا از سوی روسای توانمند و کارشناسان خبره استان ها انجام می شود.

 

بررسی نمایید

مشارکت در طرح کارورزی

با توجه به تخصیص اعتبارات و امتیازات لازم در بکار گیری نیروی انسانی متخصص واحد …

Devin White Jersey