صورتجلسه کمیته ویژه اپراتورها در خصوص ایجاد انحصار در شبکه دفاتر
صورتجلسه کمیته ویژه اپراتورها در خصوص ایجاد انحصار در شبکه دفاتر

صورتجلسه کمیته ویژه اپراتورها در خصوص ایجاد انحصار در شبکه دفاتر

صورتجلسه کمیته ویژه اپراتورها در خصوص ایجاد انحصار در شبکه دفاتر پیشخوان دولت از سوی سید مجتبی شفیعی دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان ابلاغ گردید.

shafie-mojrie dargah shafie-sooratjalaseye operatorha_001

rezvani-poorranjbar-operatorha
روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی