عدم دریافت قبوض آب از طرف پست بانک
عدم دریافت قبوض آب از طرف پست بانک

عدم دریافت قبوض آب از طرف پست بانک

به دستور معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان فارس قرارداد دریافت قبوض توسط پست بانک استان فارس لغو شد.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی