عضو هیات مدیره پست بانک: توسعه کیفی خدمات موجب افزایش مشتریان وفادار می شود
عضو هیات مدیره پست بانک: توسعه کیفی خدمات موجب افزایش مشتریان وفادار می شود

عضو هیات مدیره پست بانک: توسعه کیفی خدمات موجب افزایش مشتریان وفادار می شود

پست بانک ایران در راستای توسعه کیفی خدمات با بهره گیری از تمامی ظرفیت های شعب و دفاتر و همچنین تقویت زیرساخت های موجود، موجب وفاداری بیشتر مشتریان می شود.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: عادل قبادی زاده عضو هیات مدیره در جلسه بازاریابی پست بانک منطقه جنوب کشور ضمن بیان مطلب فوق و تاکید بر حفظ مشتریان وفادار گفت: می بایست مصارف بانک ها در اختیار سپرده گذاران واقعی قرار گیرد و تمامی مدیران واحدهای اجرایی به این مهم باید توجه لازم داشته باشند.
وی افزود: توجه به طرح ها و خواسته های پیشنهادی مشتریان و کارکنان تضمین کننده کیفیت خدمات و گسترش ارتباط بین بانک و مشتریان و حفظ آنان می شود.
قبادی زاده تصریح کرد: پست بانک ایران پس از ارزیابی عملکرد از سوی سازمانهای مرتبط از جمله سازمان مدیریت صنعتی در میان صد شرکت برتر قرار گرفت که نشان از تلاش های بی وقفه کارکنان و ارتقاء جایگاه واقعی این بانک در میان رقباء است.
عضو هیات مدیره پست بانک عنوان کرد: این بانک در عرصه ارائه خدمات نوین بانکی و ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک توانسته است کارنامه درخشان و موفقی را بدست آورد که همین عامل موجب جذب بیشتر مشتریان می شود.
وی درپایان ضمن تاکید بر تقویت خودباوری و اعتقاد به توانمندی خاطرنشان ساخت: با ایجاد شرکت¬های اقماری از جمله؛ شرکت سرمایه گذاری و بیمه می توان فضای پیشرفت و آینده درخشانی برای پست بانک فراهم کرد.

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …