عید غدیر خم مبارک
عید غدیر خم مبارک

عید غدیر خم مبارک

چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند
بردند به میزان عمل سنجیدند
بیش از همه کس گناه ما بود ولی
آن را به محبت علی بخشیدند

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی