فراخوان خدمات سازمان بهزیستی
فراخوان خدمات سازمان بهزیستی

فراخوان خدمات سازمان بهزیستی

قابل توجه کلیه دفاتر استان البرز با توجه به تفاهم منعقده فی مابین کار گروه استان البرز و سازمان بهزیستی استان کلیه خدمات این سازمان از طریق دفاتر به مردم ارئه میگردد لذا با توجه به برگزاری جلسات فنی با حضور نمایندگان کارگروه انجمن و سازمان ۳ خدمت از خدمات این سازمان جهت ارائه در دفاتر احصا و آماده اجرا گردیده کارمزد خدمات نیز از ۴۰۰۰ تومان الی ۲۰۰۰ تومان تعیین گردیده است

لذا بدینوسیله از کلیه دفاتر درخواست میگردد تا پایان وقت اداری ۵شنبه ۴/۸/۹۱ درخواست کتبی خود مهمور به مهر و امضا مسئول دفتر را به دفتر انجمن ارسال نمایند با توجه به برگزاری کلاس آموزشی به درخواستهای ارسالی پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد

بررسی نمایید

بر گزاری مجمع عمومی عادی و عادی بصورت فوق العاده

مجمع عمومی عادی و عادی بصورت فوق العاده انجمن صنفی در مورخه ۲۳ ابان ماه …