فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات الکترونیکی مهم‌تر از تجهیزات است

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی