فعالیت تیم سیار کارت هوشمند ملی در شهرستان دشتستان

در جهت توسعه فعالیت صاحبان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بهر ه گیری از فضای کسب کار مرتبط ، اداره کل ثبت احوال استان با  اعلام فرا خوان  و عقد قرارداد مستقل باجه سیار کارت هوشمند ملی را به تعدادی از مدیران دفاتر واگذار کرده است .فعالیت  مدیران دفاتر در این خدمت و خدمات  مشابه می تواند خدمات دهی مطلوبتری را برای مردم و سازمان مربوطه فراهم و موجب پویایی و رشد اقتصادی دفاتر  گردد.

 

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey