قابل توجه دفاتر

 

بروز رسانی براساس آخرین وضعیت موجود

نام مسئول دفتر

محل استقرار دفتر

کد پروانه

تاریخ اتمام مجوز

علی بحرینی

عسلویه

۷۲-۱۵-۱۰۴۴

۱۳۹۲/۱۱/۱۷

طاهره مصلی نژاد

جم

۷۲-۱۵-۱۰۴۵

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

مهدی کشتکار

آبپخش

۷۲-۱۵-۱۰۴۶

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

بهروز حقیقت

دیر

۷۲-۱۵-۱۰۴۷

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

سعید نیک نام

تنگ ارم

۷۲-۱۵-۱۰۴۸

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

جواد حیدری

بندر امام حسن

۷۲-۱۵-۱۰۴۹

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

علی اسماعیل پور

برازجان

۷۲-۱۵-۱۰۵۰

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

حسین بهی مقدم

چغادک

۷۲-۱۵-۱۰۵۱

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

آمنه شمس

بوشهر

۷۲-۱۵-۱۰۵۳

۱۳۹۲/۱۲/۱۰

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی