قابل توجه روساي محترم كارگروه هاي استاني
قابل توجه روساي محترم كارگروه هاي استاني

قابل توجه روسای محترم کارگروه های استانی

پیرو مذاکره تلفنی با توجه به مراحل پایانی انتشار ویژه نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در دولت های نهم و دهم خواهشمند است گزارش عملکرد استان خود را حداکثر تا تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ بصورت فایلwordبه آدرس www.karbasimaroof@chmail.ir ارسال فرمایید.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی