قابل توجه سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر
قابل توجه سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر

قابل توجه سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر می رساند که روز سه شنبه ساعت ۹ صبح جلسه دوم این شرکت برگزار می شود .

دستور کار :

مشخص شدن اعضای هیئت مدیره و بازرسان

برای کاندید شدن داشتن سوء پیشینه اجباری می باشد

برای گرفتن سوءپیشینه کاندید ها معرفی نامه نیاز نیست

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی