قانون اصلاح بند(د)ماده (3)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
قانون اصلاح بند(د)ماده (3)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

قانون اصلاح بند(د)ماده (۳)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

از سوی رئیس جمهورقانون اصلاح بند(د)ماده (۳)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاح بند(د)ماده (۳)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون،عنوان “صندوق بیمه روستاییان و عشایر” مندرج در بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به عبارت “صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر” تغییر می کند.
همچنین ،اجرای طرح در خصوص کشاورزان غیرساکن در روستاها منوط به تامین بار مالی مربوط به سهم دولت از حق بیمه ایشان در قوانین بودجه سالانه کشور است.

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …