مذاکره رییس کانون کشوری با اداره مشترکین ارتباطات سیار
مذاکره رییس کانون کشوری با اداره مشترکین ارتباطات سیار

مذاکره رییس کانون کشوری با اداره مشترکین ارتباطات سیار

پیرو تماس های مکرر تعدادی از انجمن های استانی مبنی بر “قطع شبکه ارتباطات سیار بسیاری از دفاتر به خاطر وصل خطوط حجاج قبل از انتقال سند تغییر نام” ، رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان امروز دوشنبه مورخ ۹۱/۹/۲۰ جلسه فوری جهت پیگیری مطلب مذکور با اداره مشترکین ارتباطات سیار برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، با توجه به بررسی هایی که در ارتباطات سیار صورت گرفته بود مقرر گردید:
۱ – کلیه دفاتری که یک خط وصل نموده اند تا پایان وقت اداری امروز دوشنبه مورخ ۹۱/۹/۲۰ سرویس آنها برقرار گردد.
۲ – دفاتری که دو یا سه خط وصل نموده اند، در روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۹/۲۲ سرویس آنها برقرار گردد.
۳ – دفاتری که چهار الی پنج خط وصل نموده اند در روز شنبه هفته آتی مورخ ۹۱/۹/۲۵ سرویس آنها برقرار می گردد.
۴ – جهت آندسته از دفاتری که بیش از پنج خط وصل نموده اند طی هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.
لازم به ذکر است عمده موارد قطع سرویس، مربوط به دفاتری بوده یک خط وصل نموده بودند

بررسی نمایید

راه اندازی اولین درگاه پست خصوصی و خرده بار در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

یرو عقد قرارداد فی مابین شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و شرکت پست اول فاخر ، …