مرحله پنچ کارتهای مرزنشین رسید

 

لطفا دفاتر که کد آنها در لیست زیر می باشد جهت تحویل کارت های خود به دفتر عرب نیدی مراجعه نمایند

 

در زمان تحویل مهر دفتر و نامه معرفی به همراه داشته باشید

 

۴۱۶۲۴ ۱
۴۲۵۰۷ ۲
۴۲۵۰۸ ۳
۴۲۵۰۹ ۴
۴۲۵۱۰ ۵
۴۲۵۲۸ ۶
۴۲۵۳۴ ۷
۴۲۶۲۱ ۸
۵۰۱۲۸ ۹
۵۰۹۱۶ ۱۰
۵۲۵۶۷ ۱۱
۵۸۵۰۸ ۱۲
۵۸۷۸۵ ۱۳
۵۸۸۶۹ ۱۴
۶۳۷۷۳ ۱۵
۶۳۹۹۶ ۱۶
۷۲۱۵۱۰۰۲ ۱۷
۷۲۱۵۱۰۰۵ ۱۸
۷۲۱۵۱۰۱۰ ۱۹
۷۲۱۵۱۰۱۴ ۲۰
۷۲۱۵۱۰۱۵ ۲۱
۷۲۱۵۱۰۲۱ ۲۲
۷۲۱۵۱۰۲۸ ۲۳
۷۲۱۵۱۰۲۹ ۲۴
۷۲۱۵۱۰۳۴ ۲۵
۷۲۱۵۱۰۳۵ ۲۶
۷۲۱۵۱۰۳۹ ۲۷
۷۲۱۵۱۰۴۱ ۲۸
۷۲۱۵۱۰۴۷ ۲۹
۷۲۱۵۱۰۴۸ ۳۰
۷۲۱۵۱۰۵۱ ۳۱
۷۲۱۵۱۰۵۲ ۳۲
۷۲۱۵۱۰۵۷ ۳۳
۷۲۱۵۱۰۵۹ ۳۴
۷۲۱۵۱۰۶۱ ۳۵
۷۲۱۵۱۰۶۴ ۳۶
۷۲۱۵۱۰۶۵ ۳۷
۷۲۱۵۱۰۶۸ ۳۸
۷۲۱۵۱۰۷۱ ۳۹
۷۲۱۵۱۰۷۵ ۴۰
۷۲۱۵۱۰۷۸ ۴۱
۷۲۱۵۱۰۷۹ ۴۲
۷۲۱۵۱۰۸۱ ۴۳
۷۲۱۵۱۰۸۴ ۴۴

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی