مرحله چهارم کارتهای مرزنشین رسید

لطفا دفاتر که کد آنها در لیست زیر می باشد جهت تحویل کارت های خود به دفتر عرب نیدی مراجعه نمایند

در زمان تحویل مهر دفتر و نامه معرفی به همراه داشته باشید

 

۴۱۶۲۴ ۱
۴۲۵۰۷ ۲
۴۲۵۰۸ ۳
۴۲۵۰۹ ۴
۴۲۵۱۰ ۵
۴۲۵۲۸ ۶
۴۲۵۳۴ ۷
۴۲۶۲۱ ۸
۵۰۱۲۸ ۹
۵۰۹۱۶ ۱۰
۵۲۵۶۷ ۱۱
۵۲۷۵۵ ۱۲
۵۸۵۰۸ ۱۳
۵۸۶۷۵ ۱۴
۵۸۷۸۵ ۱۵
۶۳۷۷۳ ۱۶
۶۳۹۹۶ ۱۷
۷۲۱۵۱۰۰۲ ۱۸
۷۲۱۵۱۰۱۰ ۱۹
۷۲۱۵۱۰۱۴ ۲۰
۷۲۱۵۱۰۱۵ ۲۱
۷۲۱۵۱۰۲۱ ۲۲
۷۲۱۵۱۰۲۸ ۲۳
۷۲۱۵۱۰۲۹ ۲۴
۷۲۱۵۱۰۳۴ ۲۵
۷۲۱۵۱۰۳۵ ۲۶
۷۲۱۵۱۰۳۹ ۲۷
۷۲۱۵۱۰۴۱ ۲۸
۷۲۱۵۱۰۴۷ ۲۹
۷۲۱۵۱۰۴۸ ۳۰
۷۲۱۵۱۰۵۱ ۳۱
۷۲۱۵۱۰۵۷ ۳۲
۷۲۱۵۱۰۵۹ ۳۳
۷۲۱۵۱۰۶۴ ۳۴
۷۲۱۵۱۰۶۵ ۳۵
۷۲۱۵۱۰۶۸ ۳۶
۷۲۱۵۱۰۷۱ ۳۷
۷۲۱۵۱۰۷۵ ۳۸
۷۲۱۵۱۰۷۸ ۳۹
۷۲۱۵۱۰۸۱ ۴۰
۷۲۱۵۱۰۸۴ ۴۱

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی