مصوبات جلسه نهم کارگروه راهبری مورخ 1391/07/23
مصوبات جلسه نهم کارگروه راهبری مورخ 1391/07/23

مصوبات جلسه نهم کارگروه راهبری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

۱- نقل و انتقال دفاتر پیشخوان خدمات با تایید و نظارت کارگروه های استانی و بررسی صلاحیتهای فرد جدید و با رعایت ضوابطی که قبلا از سوی دبیرخانه کارگروه راهبری به کارگروه های استانی ابلاغ شده انجام پذیرد و از این پس در پروانه های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عبارت نقل و انتقال این پروانه بدون تایید کارگروه استانی ممنوع می باشد درج گردد.

۲- ایجاد و توسعه دفاتر پیشخوان روستایی باید در کارگروه استانی و با حضور نماینده شرکت پست و مخابرات و برابر آیین نامه و سایر مصوبات و ابلاغیه های کارگروه راهبری انجام پذیرد و چنانچه ایجاد این دفاتر نیاز به بستر مخابراتی و پستی دارد این امر با شرکت‌های پست و مخابرات استان هماهنگ شود.

۳- در مورد آندسته از دفاتر روستایی موجود ( ICT روستایی ) که در مالکیت مخابرات است پس از تعیین تکلیف متعاقبا نتایج به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد.

۴- در مورد آندسته از دفاتر روستایی موجود ( ICT روستایی ) که در مالکیت مخابرات نبوده و شخصی و دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات هستند نیز کارگروه استانی برابر آیین نامه و سایر مصوبات و ابلاغیه های کارگروه راهبری اقدام کند.

۵- به منظور کمک به دفاتر پیشخوان روستایی مدرک تحصیلی مورد نیاز برای متقاضیان دفتر روستایی از کارشناسی به کاردانی و یا معادل آن تقلیل یابد

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی