مهلت مجدد جهت ثبت نام در کلاس مالیاتی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان  میرساند  مهلت  ارائه مدارک  جهت ثبت در کلاس امور مالیاتی موضوع مالیات بند الف . ب. ج تا تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت  تمدید  گردیده است لذا دفاتر متقاضی تا تاریخ فوق فرصت دارند مدارک خود را به انجمن صنفی تحویل نمایند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …