نامه اماکن مسکونی برای فعالیت دفاتر از کمیسیون اجتماعی مجلس
نامه اماکن مسکونی برای فعالیت دفاتر از کمیسیون اجتماعی مجلس

نامه اماکن مسکونی برای فعالیت دفاتر از کمیسیون اجتماعی مجلس

رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در این دیدار با توجه به دستور ریاست محترم مجلس دکتر لاریجانی مبنی بر رسیدگی به تقاضای کانون کشوری در خصوص پیگیری “نامه استفاده از اماکن مسکونی برای فعالیت دفاتر پیشخوان دولت” که مراتب قبلا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده بود؛ در همین راستا مذاکراتی در جهت پیگیری امر صورت پذیرفت و دکتر عزیزی ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس قول مساعد جهت رسیدگی به مورد ذکر شده داد.

بررسی نمایید

زمان ارائه مالیات بر مشاغل خودرو 96 در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور طی …