نامه جناب آقای حی شاد مدیر کل محترم نظارت بر خدمات پستی و دفاتر به ریاست محترم اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص اجرای ماده ۲از تبصره ماده ۱۲آِیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و کار مبنی بر فعالیت دفاتر پیشخوان

جهت دیدن نامه اینجا را لیلک کنید

بررسی نمایید

سلامتی برای همه

مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر با سلام با توجه به تعدد مراجعه …