نامه جناب آقای حی شاد مدیر کل محترم نظارت بر خدمات پستی و دفاتر به ریاست محترم اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص اجرای ماده ۲از تبصره ماده ۱۲آِیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و کار مبنی بر فعالیت دفاتر پیشخوان

جهت دیدن نامه اینجا را لیلک کنید

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …