هشدار درخصوص فروش سيم كارت و سوء استفاده از مشخصات هويتي
هشدار درخصوص فروش سيم كارت و سوء استفاده از مشخصات هويتي

هشدار درخصوص فروش سیم کارت و سوء استفاده از مشخصات هویتی

دبیرکارگروه راهبری به کارگروههای استانی در خصوص فروش و فعال سازی سیم کارت تلفن همراه با جعل و سوء استفاده از مدارک و مشخصات هویتی دیگران هشدار داد.

دبیرکارگروه راهبری ضمن ارسال نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کارگروههای استانی در خصوص فروش و فعال سازی سیم کارت تلفن همراه با جعل و سوء استفاده از مدارک و مشخصات هویتی دیگران هشدار داد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی