هوشیاری دفاتر در خصوص ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی

نظر به اینکه تعدادی از افراد به عناوین مختلف به دفاتر مراجعه نموده تقاضای استفاده از سامانه دفاتر را برای ارائه خدمات مالیاتی می نمایندمراتب زیر را به اطلاع دفاتر می رساند .
۱-با توجه به اینکه نرخ مصوب شورای نرخ گذاری برای دفاتر مشخص است هر گونه کاهش نرخ خدمات بنام دفاتر با نرخ مصوب لحاظ شده و در محاسبات مالیاتی آتی دفاتر مشمول نرخ مصوب می شوند که این امر موجب ضرر و زیان دفاتر خواهد شد لذا در این خصوص دقت لازم را داشته باشند.

۲-با توجه به مسئولیت دفتر در ارائه خدمات در صورت بروز هر گونه مشکل برای مودیان مسئولیت پاسخگویی با دفتر بوده و عواقب انضباطی و مادی و معنوی دفاتر در پی خواهد داشت که ضرورت دقت بیشتر دفاتر را می طلبد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …