واگذاری خدمات آب وفاضلاب روستایی در استان بوشهر

بر اساس  تفاهم نامه همکاری منعقده انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان  با شرکت آب و فاضلاب روستایی  استان بوشهر ۱۷ خدمت  امور مشترکین  شرکت یاد شده به دفاتر پیشخوان  واگذار می گردد در همین راستا  فرایند اجرای آزمایش نرم افزار و توانمندی دفاتر در یکی از دفاتر بخش جم آغاز و بعد از گرفتن باز خورد مثبت ، بصورت گسترده در  سایر دفاتر استان نیز خدمات فوق اجرا خواهد شد.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey