واگذاری خدمات بهزیستی استان البرز به دفاتر پیشخوان
واگذاری خدمات بهزیستی استان البرز به دفاتر پیشخوان

واگذاری خدمات بهزیستی استان البرز به دفاتر پیشخوان

قابل توجه کلیه دفاتر استان البرز با توجه به تفاهم منعقده فی مابین کار گروه استان البرز و سازمان بهزیستی استان کلیه خدمات این سازمان از طریق دفاتر به مردم ارئه میگردد لذا با توجه به برگزاری جلسات فنی با حضور نمایندگان کارگروه انجمن و سازمان ۳ خدمت از خدمات این سازمان جهت ارائه در دفاتر احصا و آماده اجرا گردیده کارمزد خدمات نیز از ۴۰۰۰ تومان الی ۲۰۰۰ تومان تعیین گردیده است

بررسی نمایید

ابلاغ نرخ خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۸

نرخ ارائه  خدمات تعدادی از دستگاه های اجرایی در دفاتر پیشخوان خدمات کشور  در سال۱۳۹۸ …