دفاتر بوشهر ، با همفکران قرارداد نمی بندیم
دفاتر بوشهر ، با همفکران قرارداد نمی بندیم

کارگاه آموزشی خدمات فنی و حرفه ای

به اطلاع کلیه دفاتری که متقاضی ارایه خدمات فنی و حرفهای هستند می رساند ، روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۲/۹۲ ساعت ۹ در سالن جلسات اداره کل پست استان بوشهر در کارگاه آموزشی شرکت نمایند

حضور همه دفاتر الزامی نمی باشد

آدرس : بوشهر خ رییس علی دلواری اداره کل پست استان بوشهر

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی